Wat is algemeen verbindend verklaarde cao?

Algemeen verbindend verklaring (AVV) Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard.

Hoe weet ik of mijn werkgever aangesloten is bij een cao?

Is er een cao, dan zet uw werkgever dat vaak in de arbeidsovereenkomst. U kunt ook uw werkgever vragen of voor u een cao geldt. Als werknemer mag u de cao inzien.

Waar staat de wet avv?

Algemeen verbindend voorschrift (afgekort avv) is een term uit het Nederlandse recht. Koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat wordt bedoeld met het algemeen verbindend verklaren van een cao Wie is hiertoe bevoegd?

Doordat bepalingen van een CAO algemeen verbindend verklaard (AVV) worden, gaan deze bepalingen gelden voor werkgevers en werknemers waarvoor de CAO geschreven is. De (normatieve) AVV-bepalingen werken automatisch en dwingend door in de individuele arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de medewerker.

Wat is het gevolg van het algemeen verbindend verklaren van een cao?

Als een cao algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die in de betreffende bedrijfstak actief zijn. Vakbonden en werkgeversorganisaties vinden het ongewenst als er concurrentie ontstaat op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

Welke cao voor ICT?

In de cao ICT voor de ICK-branche lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken in de ICT voor de ICK-branche. …

Heeft een bedrijf altijd een cao?

Een cao is bij wet niet verplicht. Dit betekent dat als er geen cao (ondernemings-cao of bedrijfstak-cao) van toepassing is, jouw werkgever zich niet hoeft te houden aan cao-bepalingen. Wel moet je werkgever zich houden aan minimaal de wettelijke bepalingen van de arbeidswetgeving.

Welke cao bij uitzendkrachten?

Als uitzendkracht val je onder de uitzend-cao. Dat kan zijn de cao ABU of de cao NBBU. Ook heb je als uitzendkracht recht op het zelfde loon als je vaste collega’s.

Is de Wabo een avv?

Uitzondering: Hoewel een wet (in formele zin) ook avv’en bevat (ze bevat immers een ieder bindende voorschriften), valt de wet (in formele zin) niet onder het besluitbegrip van art. 1.3 van de Awb.

Is een avv een besluit?

Algemeen verbindend voorschrift (AVV) is te vergelijken met een besluit van algemene strekking. AVV bevat algemene regels die een overheidsinstantie opstelt, bijvoorbeeld het verbod te wonen zonder huisvestingsvergunning.

Wat staat er in mijn cao?

Er zijn twee soorten cao’s: de bedrijfstak-cao (ook branche-cao genoemd) en ondernemings-cao. Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Deze geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche, zoals de metaal-cao of de bouw-cao.

Wat is nawerking van cao?

Een cao is meestal voor de duur van één of twee jaar afgesloten. Toch moeten gebonden werkgevers de cao blijven toepassen als de geldigheidsduur voorbij is en er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen. De cao-bepalingen zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst. Dit heet nawerking.