Kan werkgever verplichten vakantiedagen op te nemen bij ziekte?

Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte zonder jouw (mondelinge of schriftelijke) toestemming. Dat mag alleen als dat in je cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat.

Hoeveel vakantie opnemen tijdens ziekte?

Opbouw vakantie bij ziekte Voorheen was de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers beperkt tot de laatste zes maanden. De wetgeving, die op 1 januari 2012 is ingegaan, zorgt er voor dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

Kunnen vakantiedagen vervallen bij ziekte?

Een werknemer die ziek is, heeft mogelijk niet al zijn vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum kunnen opnemen. Onder omstandigheden behoudt de werknemer die vakantiedagen nog een tijdje. Normaal gesproken geldt dat wettelijke vakantiedagen van werknemers een half jaar na het jaar van opbouw vervallen.

Wat gebeurt er met je vakantiedagen als je ziek bent?

Als schriftelijk is vastgelegd dat je werkgever vakantiedagen mag inhouden, als je ziek wordt tijdens je vakantie. Dan mag hij deze vakantiedagen afschrijven van je bovenwettelijke vakantiedagen. Als je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Hoe lang mag je op vakantie als je in de ziektewet zit?

Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht voor vakantie. En uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.

Welk loon moet worden betaald aan zieke werknemers tijdens hun vakantie?

Als een werknemer ziek is en uit dienst treedt, moet de werkgever het volledige loon over zijn niet-genoten vakantie-uren betalen. Over de niet-genoten vakantie-uren wilde UWV 70% van het loon betalen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen.

Hoeveel vakantiedagen Ziektewet UWV?

Het aantal vakantiedagen hangt af van uw situatie en het moment waarop uw uitkering begint: U heeft recht op maximaal 20 vakantiedagen per jaar.

Hoe lang blijven wettelijke vakantiedagen geldig bij ziekte?

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de opbouw van wettelijke vakantiedagen voor zieke en gezonde werknemers. Wettelijke vakantiedagen komen te vervallen als ze niet zijn opgenomen in het opbouwjaar of in de eerste 6 maanden daarna.

Kunnen vakantiedagen verlopen?

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2020 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2021.

Hoe lang mag ik op vakantie met een WIA uitkering?

Heeft u een WIA-, WAO-, Wajong- of Waz-uitkering? Dan mag u langer dan 20 werkdagen per jaar op vakantie. Maar u moet dit 2 weken van tevoren doorgeven via het wijzigingsformulier WIA, WAO, Waz of Wajong op Mijn UWV. Als u in Nederland langer op vakantie gaat, hoeft u dit niet door te geven.

Welk loon tijdens ziekte?

U ontvangt in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Bent u ziek vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u 100% van uw loon.