Hoeveel mest mag ik aanvoeren?

De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor klei- en veengrond of landbouwgrond in andere delen van Nederland is dit 250 kilogram.

Hoeveel kilo is een kuub mest?

Gewicht bepalen van uw mestvoorraad Het gewicht van een mestvoorraad bepaalt u zo voor: – drijfmest: 1 kubieke meter = 1.000 kg; – vaste mest: u rekent met het soortelijk gewicht door een bepaald volume af te wegen. Bijvoorbeeld: 50 liter weegt 40 kg, dus het soortelijk gewicht is 0,8 kg per liter.

Hoeveel mest mag een boer uitrijden?

Een boer mag dus per jaar 170 kg zuivere stikstof uitrijden, wat neerkomt op een totaal van 37 kub/m = 37 ton (37000 kg) rundveedrijfmest of 22 kub/m = 22 ton (22000 kg) varkensdrijfmest. Als meer dan zeventig procent van de grond die de boer bezit uit grasland bestaat, mag hij nog meer mest uitrijden, namelijk 250 kg.

Hoeveel ton is een kuub drijfmest?

Bij drijfmest mag u ervan uitgaan dat 1 m3 drijfmest 1.000 kg weegt en een SG heeft van 1. In de KWIN-Veehouderij staat een tabel met de soortelijke gewichten van meststoffen.

Hoeveel kuub mest per ha?

Een melkveebedrijf heeft zo’n 30 tot 60 m³ plaatsingsruimte dierlijke mest per ha. Bij een gemiddelde van 4 kg stikstof per m³ mest komt er dus 120 tot 240 kg stikstof per ha beschikbaar voor het grasland uit drijfmest. In het bemestingsplan wordt exact uitgerekend hoeveel kuub moet worden bemest voor de eerste snede.

Hoeveel mest op natuurgrond?

Geen max. Geen max. Op natuurgrond en overige grond telt de mest van hobbydieren ook mee als dierlijke mest. De overige organische mest heeft een plantaardige oorsprong en is geen dierlijke mest, compost of zuiveringsslib.

Hoeveel weegt een kruiwagen mest?

Een kruiwagen zand weegt gemiddeld 120 kilogram. De inhoud van een kruiwagen zand is 80 liter. 1 liter zand weegt 1,5 kg.

Hoeveel fosfaat per kuub mest?

Het fosfaatgehalte is de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven, maar de hoeveelheid kali is met 0,4 kilo gedaald en uitgekomen op 5,4 kilo per kuub mest.

Hoeveel mest per ha?

Voor volkstuinen en grasland waar hobbydieren grazen maximaal geldt 80 kg fosfaat en 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen. Overige organische meststoffen mogen alleen zijn geproduceerd uit materialen van plantaardige herkomst.

Welke mineralen zitten er in mest?

Mest is rijk aan mineralen (fosfaten, stikstof, kalium), maar ook aan eiwitten, vetzuren en andere bijzondere organische stoffen. Mest kan gebruikt worden voor bemesting, maar ook als energiebron of als basis voor nieuwe (bio)producten.

Wat zit er in geitenmest?

samenstelling vaste organische meststoffen*

Mestsoort Droge stof % Stikstof N-mineraal
Vaste geitenmest 26,9 2,3
Vaste rundveemest 24,8 1,2
Vaste varkensmest 23,0 1,5
Nertsenmest 28,5 10,1

Hoeveel champost per ha?

Zonder bodembemonstering vooraf mag U 50 kg P2O5, oftewel 12,8 ton champost per hectare strooien.